Aspea Life Nature Life Project
Dansk     English
  Moser ved for jerup Store Vildmose
  Ved Elling å Himmerlandske heder
  Ved Liver å Vår Skov / Sønderup Å
  Biologi Nyheder
  Naturpleje Resultater

 

Himmerlandske Heder


Oprindelig indgik kun Lundby hede i projektet. I 2007 blev projektområdet udvidet, så det nu omfatter alle hedearealerne (EU-habitatområdet). De himmerlandske Heder er resterne af et kæmpestort hedeområde, der indtil 1800-tallet dækkede store dele af Vesthimmerland fra Limfjorden til Rold Skov. I dag er 1315 ha af De Himmerlandske Heder fredede.


937 ha af De Himmerlandske Heder er udpeget som EU-habitatområde (et af de såkaldte Natura2000 områder), herunder Lundby hede og Oudrup Østerhede, der er levested for Hedepletvinge.
 
Se kort over De Himmerlandske Heder

Læs mere om De Himmerlandske Heder
 
 
Lundby Hede grænser op til Oudrup Østerhede i vest og Ajstrup Hede mod øst.
Mod vest grænser heden ned til Bruså-dalen, her er terrænet præget af erosionskløfter, og der findes både eng og overdrev med en meget varieret flora. Længere mod øst er terrænet relativt fladt, og vegetationen er præget af de typiske hedeplanter: Hedelyng, revling, bølget bunke, blåtop etc.

 

Oudrup Østerhede minder i landskab og vegetation meget om Lundby Hede. Specielt hedeskrænterne ned mod Bruså-dalen giver gode muligheder for at opfylde i alt fald to centrale livsbetingelser for Hedepletvinge - sol og læ. Den lille uregulerede Bruså danner i dag grænse mellem de to kommuner - Vesthimmerland og Aalborg, der begge deltager i Aspea-projektet. 

Hedepletvinge på Lundby Hede

Bestanden af Hedepletvinge på Lundby Hede har været kendt siden 1966, men Hedepletvinge har selvfølgelig levet på heden meget længere, sandsynligvis i århundreder. Der har levet Hedepletvinge på mange lokaliteter på de Himmerlandske Heder til langt op i det 20. århundrede bl.a. på Vindblæs Hede, Oudrup Østerhede, Brusådalen og i Kyødale, hvor den sidst blev set i 1993 (Skov- og Naturstyrelsen 2000)
 
I forbindelse med en landsdækkende eftersøgning af Hedepletvinge i 2000, blev bestanden på Lundby Hede vurderet. På daværende tidspunkt blev bestanden vurderet til at være truet: Der blev kun fundet én meget lille bestand, på et lille areal, og Djævelsbid var truet af tilgroning. 


 

Naturpleje i forbindelse med Life ASPEA

 
Efter den landsdækkende undersøgelse iværksatte Nordjyllands Amt pleje på Hedepletvinge-lokaliteten. Plejen bestod i at slå vegetationen lige omkring Djævelsbid, så den ikke blev skygget væk. Denne meget intensive pleje er forsat til i dag på lokaliteten.
 
Der er potentielle levesteder for Hedepletvinge tæt på det eksisterende levested. De afgræsses i dag af kreaturer. Denne naturpleje er med til at vedligeholde heden, som vi kender den, ved at forhindre tilgroning. I forhold til Hedepletvinge er lidt afgræsning godt, mens hård afgræsning er mindre godt. Derfor er det en af opgaverne i projektet at opsætte midlertidige hegn på overgræssede arealer. Der er i dag opsat tre midlertidige hegn på Lundby Hede, hvori det er meningen at Djævelsbid og andre urter skal kunne opnå en rimelig højde inden de afgræsses, så områderne bliver mere attraktive for Hedepletvinge.