Rold Skov - Vandmiljøer og Gravhøje 

 

1 dags tur på 18 km

Vogn og Ryttere ved Rold Skov

 

Sporet fører dig gennem hjertet af Rold Skov, fra Store Økssø i syd til Lille Blåkilde i nord. Turen går forbi søer og moser, kilder og væld - og du oplever måske historiens sus fra de mange gravhøje, hulveje og andre fortidsminder.

  

Folder og kort til turen

Folder og kort er under revision. Sporet er ændret ved Kousbækken og overgangen af Rebildvejen. Se evt. ture tracket på Endomondo. 29.11.2014 randi

 

Klik her og hent en folder (512 KB) og et kort over sporet i det printvenlige PDF- format: Ridesporet (1 MB).

PDF-formatet kan læses og udskrives med det gratis program Acrobat Reader, der kan hentes her.

Forslag: Udskriv kortet på folderens bagside.


Under afsnittet "Oplevelser på sporet" kan du læse meget mere om, hvad turen byder på. 

 

Generelle oplysninger

Ridesporet går gennem Statsskovens del af Rold Skov. Enkelte steder går sporet ad stier og skovspor, som ikke er vist på folderens kort (Kort- og matrikelstyrelsens 4-cm kort). Hvis du føler dig usikker, kan du finde (og printe) disse spor på http://www.udinaturen.dk/facilitet/rold-skov-ridestier/3873.

Der må køres med hestevogn på grusvejene.
 
Statsskovdistriktet ( Naturstyrelsen Himmerland) er en offentlig skov, og der er i øvrigt fri ridning overalt i den nordlige del af skoven. Syd for en linie ca. gennem Mosskovgård og St. Øksø ønskes ridning generelt begrænset til de med gul hestesko afmærkede spor, bl.a. af hensyn til kronvildtet. Ridning på Rold-vandmiljøsporets sydligste del er dog naturligvis tilladt. Grænsen for fri ridning er vist på kortene.

 

Rold-vandmiljøsporet er på ca. 18 km. Efter behov kan turen forlænges mod syd på Ardensporet, som er på omkring 16 km. Ardensporet er afmærket med gule hestesko og løber i forlængelse af Roldsporet øst for Mosskovpavillonen. Kontakt med Ardensporet tillige ved hestebadestedet og mod vest. En alternativ rute til Arden ligeledes øst for jernbanen gennem Lindenborg skovdistrikt er markeret rød/hvid. Denne rute er p.t. forbeholdt Arden Sports Rideklub.

 

Praktiske oplysninger og kontakter

Lokal kontaktperson: Randi Stub Petersen, 41108812 eller bruge sitets mail.

Overnatning med heste kan tilbydes hos Safari Camping.
 

Oplevelser på sporetUdsigten ved Bregnesøen i Rold Skov

 

Numrene i parentes henviser til folderens kort.

Umiddelbart efter turens start træffer du den idylliske Bregnesø (1) med blomstrende åkander, omgivet af mose med kæruld, hedelyng, klokkelyng, blåbær, revling, tyttebær og pors. Skovdistriktet har de senere år gjort en stor indsats for at pleje de relativt få vådområder i skoven. Bl.a. er flere moser, som tidligere var tilplantet med sitkagran blevet ryddet og genskabt som lysåben mose.

Ryttere i Granskoven

 

Rold Skov er i dag primært en nåleskov. Den sandede og grusede morænejord sammen med en høj nedbør bevirker, at nåletræerne her har et af landets allerbedste voksesteder. Skoven er kendt for sine store, tætte bevoksninger af gammel graner. Rødgranen er dominerende, men også imponerende bevoksninger af douglasgran, sitkagran, nobilis og grandis præger skoven.

 

Ryttere krydser Ravnkilde

 

Besøget hos de to kilder Lille Blåkilde (4) og Ravnkilde (9) er turens højdepunkt. Ravnkilde er nok den mest spændende, fordi sporet passerer kilden gennem det gamle vadested med udsigt til kildefeltets mange små vandstrømme. Kilden er fredet og der må hverken rides eller på anden vis ske færdsel i kildefeltet. Vest for vadestedet har kilden i 1996 fået et nyt forløb og finder  nu selv vej ned over engen på vej mod Lindenborg Å.
Læs mere om kilderne ved foden af Rebild bakker.
 

Udsigten til Gravlev Kirke

 

Sporet følger på en lang strækning foden af bakkerne gennem Lindenborg ådal, hvor der er en enestående udsigt til f.eks. Gravlev kirke og den genskabte Gravlev sø (8) med et rigt fugleliv. Store flokke af forskellige ænder ses i søen og med lidt held kan kærhøgen opleves tumle sig lavt over engene. I maj og juni sætter de mange nattergale i ådalens krat lyd på turen. Er der brug for ekstra overblik, giver en afstikker op i Pallisdal (10) mulighed for det helt store vue over ådalen og Rebild bakker.

 

Lars Kjærs Hus i Rebild Bakker

 

Den navnkundige krybskytte Lars Kjærs Hus (11) ligger ved foden af Rebild Bakker, og er i dag indrettet som mindestue for krybskytten og hans hustru, spåkonen Marie. Lars Kjær var på trods af sine ulovligheder en agtet mand på egnen. Han havde ry for at have et imponerende kendskab til vildtet og dets vaner, og det gjorde ham i stand til at komme byttet -ofte kronvildt - på nært skudhold.

Rebild Bakker er såkaldte "falske bakker", idet de udgør kanten af det bagved liggende morænelandskab mod ådalen, furet af smeltevandet lige efter istiden. Netop ved Lars Kjærs hus ses i bakkerne flade terrasser i flere niveauer. Lige efter istiden lå en mægtig isblok i ådalen og stemmede op for vandet, som dannede en langstrakt sø mellem bakken og isblokken. Sand og ler aflejredes på søbunden og dannede efter blokkens afsmeltning terrasser i flere nivauer i takt med at vandstanden sank.

 

Kovadsbækkens løb

 

Sporet løber op gennem Stendalen langs Kovadsbækken (12)Dalbunden og dens sider er eet stort kildefelt, hvor hundredevis af bittesmå vandstrømme trænger frem fra undergrundens kalklag og samles i den hurtigt strømmende bæk. Neden for Lars Kjærs hus ses en jordvold i engen, hvor bækken engang har drevet Kogers Mølle. Betonbroen over bækken i nærheden er af nyere dato, men nok så interessant, den er nemlig en akvædukt, der ledte en del af bækkens vand over til et vidtforgrenet kanalsystem - et engvandingsanlæg på bækkens modsatte side. Fra bakkerne bag Lars Kærs hus kan man i lav eftermiddagssol tydelig se resterne af de mange kanaler.

 

Heste der vader i Store Økssø

 

Store Økssø (18) passeres på sporets sydligste del. Som noget specielt er her mulighed for hestebadning - dog næppe på en kølig efterårsdag. Søen er Rold skov's næststørste, 33 ha med en maximal dybde på 8 meter. Store Økssø er en ægte skovsø, omgivet af skov og mose. Den er næringsfattig og sur og vandet er farvet brunt af opløste humusstoffer. Da søen er statsejet, er her frit fiskeri. Aborre og ål er de almindeligste fiskearter. Søen tiltrækker mange fugle, bl.a. kan man i træktiden opleve store flokke af hvinænder. Er man heldig, kan man her opleve fiskeørnen styrtdykke på jagt efter bytte.

 

Billede af Urskoven

Andre seværdigheder nævnt i folderen:
Kobberkrogs mose (2) - idyllisk lille skovsø.
"Vaskepladsen" (3) - brolagt (tilgroet) plads ved lille vandhul, brugt som vaskeplads.
Hærvejen (5) - gammel vejkrydsning af Gravlevdalen, hulveje i skoven (6) øst for dalen leder til resterne af gammel vejdæmning over ådalen lige syd for nuværende gangbro over åen.
Sibjergbøgene (7) - ekstremt vindformede bøge på skråningen udenfor skoven. Sibjerg = "Bjerget ved søen", søen er Gravlev sø (8), som efter 60 - 70 år som landbrugsjord er ved at genopstå vha. et naturgenopretningsprojekt.
Gravlev Mosegyde (13) - del af gammel hulvej på tværs af Stendalen.