// Store Vildmose

Store Vildmose


Store Vildmose var oprindeligt tørt land, der var dyrket helt op i jernalderen, men fra ca. 1500 f.kr. begyndte en mosedannelse på baggrund af klimaforandringer, og jernalderbønderne blev fortrængt fra området. Mosen voksede med tiden til en stor sammenhængende højmose på ca. 50 km2.

 

Staten opkøbte store dele af Vildmosen fra 1920'erne og frem til 1950'erne, og et større afvandingsprojekt startede. De opkøbte arealer blev med tiden udstykket til statshusmandsbrug. Dermed blev størstedelen af mosen drænet og opdyrket. I dag er kun rester af den oprindelige højmose tilbage i de vestlige og nordlige rande af Vildmosen.

 

En højmose dannes


Højmosedannelsen starter med, at et område forsumper på grund af klimaændringer (koldt og vådt) kombineret med at afvandingsforholdene er dårlige - i Vildmosen på det flade terræn af den tidligere havbund fra stenalderne. En kærmose dannes, evt. med sumpskov. I det næringsfattige miljø indfinder visse tørvemosser (Sphagnum) sig hurtigt, og ved deres vækst hæves terrænet i mosen. På et tidspunkt bliver mosen så høj, at forbindelsen til grundvandet bliver afbrudt, og mosens planter optager nu kun vand og næring fra regnvand. Højmosen er dannet.

 

På mosearealerne veksler tørre tuer med våde lavninger (høljer). Her vokser planter der er tilpasset det næringsfattige og sure miljø, bl.a. hedelyng, klokkelyng, rosmarinlyng og tue-kæruld.  I Store Vildmose området er der foruden mose også sø, natur- og kultureng, der alle er beskyttede naturtyper. I området er adskillige steder forekomst af Djævelsbid.


1853 ha. i den nordvestlige del af Vildmosen er fredet i dag, det fredede område er også udpeget til habitatområde. 
 
Se kort over habitatområdet

Hedepletvinge i Store Vildmose
Hedepletvinge har levet i Store Vildmose indtil slutningen af det 20'ende århundrede. Eftersøgninger af arten de senere år har ikke givet noget resultat, men der er flere potentielle levesteder i området. På grund af områdets enorme størrelse og de mange forskellige, til dels vanskeligt tilgængelige lokaliteter, kan arten godt være overset.

 

Genudsætning af Hedepletvinge i området er blevet vurderet i en rapport, udarbejdet af Miljøcenter Aalborg for ASPEA (se afsnit om Resultater). Rapporten konkluderer at genudsætning ikke kan tilrådes.

Naturpleje i forbindelse med Life ASPEA
Eftersom Hedepletvinge ikke er fundet i området, er der ikke planlagt nogen specifik naturpleje i forhold til Hedepletvinge.  I habitatområdet, også kaldet Natura 2000, kan der dog pt. søges om MVJ-tilskud til pleje af naturarealer.