// Vår Skov / Sønderup Å

Vår skov / Sønderup Å

 
 

Hedepletvinge ved Vår skov findes på Skrædderengen


Skrædderengen er en lavtliggende dalstrøg, der strækker sig fra Vår hovedgård i nord og sydøst ned mod Farstrup. Skrædderengen grænser op til Vår skov i nord-øst, og er ellers omgivet af højereliggende landbrugsjord. Gennem dalen løber Vår å.

 

Se kort over Skrædderengen
 
Området består af en vekslen mellem kultur- og naturenge, samt vådere partier med mose.
Der findes et lille, men meget værdifuldt ekstrem-rigkær på Skrædderengen, indenfor dette meget begrænsede areal vokser flere sjældne plantearter: bl.a. Vibefedt og Purpur-Gøgeurt. På dette areal lever også den sjældne Kildevælds-Vindelsnegl, der er beskyttet i EU på samme måde som Hedepletvinge. Man kender i dag kun Kildevæld-Vindelsneglen fra meget få lokaliteter i Danmark og EU.

Hedepletvinge på Skrædderengen


Tidligere har der været Hedepletvinge på flere lokaliteter forholdsvis tæt på Skrædderengen, bl.a. ved St. Ajstrup, Stavn, Barmer og Borup. (Skov- og Naturstyrelsen, 2000). I nyere tid, er Hedepletvinge dog kun kendt fra Skrædderengen. Kerneområdet har været i det føromtalte værdifulde væld.
 
Hedepletvinge er sidst set på Skrædderengen i 2000 (se afsnit om naturpleje). Da der er potentielle levesteder i nærheden, er der en mulighed for at den stadig findes i nærheden og evt. kan geninvandre.

Naturpleje i forbindelse med Life ASPEA

 

Flere engarealer på og nær Skrædderengen plejes i dag af lodsejerne ved afgræsning, høslet eller afpudsning. Truslen mod de lysåbne naturtyper på Skrædderengen - og dermed Hedepletvinge -  er særligt tilgroning, gødskning og dræning.


I slutningen af 2007 blev det besluttet, ikke at indgå særlige aftaler i Skrædderengen under ASPEA. Baggrunden var statusrapporten for Hedepletvinge (se Resultater), hvoraf fremgår, at Hedepletvinge ikke har været observeret i Skrædderengen siden 2000, og at arten desværre pt. må anses for uddød på lokaliteteten. I projektet har vi valgt at bruge de begrænsede ressourcer på lokaliteter, hvor sommerfuglen findes i dag.

 

Det skal dog bemærkes, at Skrædderengen fortsat er et Natura2000 område, og der stadig kan indgås almindelige MVJ-aftaler om tilskud til pleje af naturarealer. Forudsætningen for, at værdifuld og varieret natur bevares i området er en vedvarende ekstensiv landbrugsdrift, ligesom Hedepletvinge kun kan genindvandre til området, hvis egnede levesteder er tilstede.

Sønderup Å


Sønderup å og Sønderup ådal ligger i samme Natura2000-område som Skrædderengen. Området dækker også Nibe bredning og Halkær ådal. Det såkaldte Habitatområde dækker i alt 18.900 ha, heraf 6.400 ha på landjorden, resten i Limfjorden og Ulvedybet 


Se oversigtskort over hele habitatområdet 

 

Hedepletvinge i Sønderup ådal?

Der findes i dag ingen kendte bestande af Hedepletvinge i Sønderup ådal, men der er flere potentielle levesteder. Hvis bestandene af Hedepletvinge fra Lundby Hede og Hjeds Kær eller andre ukendte lokaliteter bliver store nok til for alvor at sprede sig, er der derfor god mulighed for at Sønderup ådal kan blive en Hedepletvinge-lokalitet. Det kan heller ikke afvises, at en mindre forekomst er blevet overset i det komplekse område.

 

I lighed med andre Natura2000 områder er det pt. muligt at indgå såkaldte MVJ-aftaler om støtte til pleje af naturarealer.

 

Se kort over projektområdet i Sønderup Ådal