Aspea Life Nature Life Project
Dansk     English
  Moser ved for jerup Store Vildmose
  Ved Elling å Himmerlandske heder
  Ved Liver å Vår Skov / Sønderup Å
  Biologi Nyheder
  Naturpleje Resultater

 

Ved Elling Å

Strandby Enge


Syd for Strandby i Frederikshavn kommune findes store sammenhængende strandenge og strandoverdrev. Nord for Elling Å's udløb er området præget af gamle strandvolde med vekslende vådt og tørt, mens der syd for åen findes fladere strandenge og ferske enge. Engområderne er omgivet af Skagensbanen mod vest, og klit og sandstrand mod øst. Elling Å løber gennem området.

 

Se kort over området.

Hedepletvinge v. Elling Å

 

Bestanden af Hedepletvinge v. Elling Å er knyttet til kanten af strandengene. På strandengene er der gode fødesøgningsmuligheder for den voksne sommerfugl, men det kniber lidt med at finde læ, derfor holder Hedepletvinge til i udkanten af engene.
 
Området adskiller sig markant fra Hedepletvinges' andre levesteder, fordi der virker utroligt tørt og forblæst her på kanten af klitterne. Men inde på engene er der flere fugtige områder, og her trives djævelsbid.

Naturpleje i forbindelse med Life ASPEA

 

Dele af strandengene afgræsses, der er meget artsrigt, og findes utroligt mange forskellige insekter på de afgræssede enge. I forbindelse med projektet er der lavet aftale om rydning af arealer, der grænser op til strandengene.