Fuglelivet i Rold Skov

Fuglelivet i i Rold Skov

I Rold Skov kan du opleve alle vore almindelige skovfugle. Dertil kommer en lang række arter, der er knyttet til vand eller til det åbne land i skovens randområder.

En stor del af skoven består af nåletræer, med rødgranen som den mest dominerende. De er ikke de mest spændende fuglelokaliteter, men enkelte arter er specialiserede i at bo netop her. Eksempelvis er det i nåleskoven du finder vor mindste fugl: fuglekongen. Større chance for at støde på et bredt udvalg af skovens fugle har du i blandet skov, gerne med indslag af gamle løvtræer. Her er der væsentlig mere variation, hvad angår boligforhold og fødeudbud.

I skovens gamle bøgebevoksninger, hvor døde træer får lov at stå, kan du opleve natugle, huldue, stor flagspætte, grønspætte, sortspætte, spætmejse og flere andre hulrugere.
 
Nordøst for Gl. Skørping, afskåret fra den egentlige Rold Skov, ligger Skindbjerglund, en gammel, fredet egeskov, som stort set har ligget urørt siden 1954. Naturstyrelsen Himmerlands arealer i Skindbjerglund er udlagt som naturskov, hvilket skaber grundlag for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Her er masser af bregner, laver og mosser. De gamle ege med deres knudrede bark er hjemsted for mange forskellige insekter, og kombineret med gode redemuligheder lokker det mange fugle til. Stæren yngler yderst talrigt i de mange gamle spættehuller. Men også andre skovfugle, som holder af gamle hule træer, findes i “lunden” – eksempelvis spætter og ugler.

I menuen til højre er der link til tekster om og fotos af en række fugle, du kan møde i Rold Skov.

Herunder kan du læse om de fugle, du kan møde forår, sommer, efterår og vinter.

Fugle i forårsskoven

Allerede fra marts måned kan du tage på forårs-fugletur i Rold Skov. Viser vejret sig fra sin milde side vil mange fugle have begyndt deres sangaktivitet, selv om vi stadig kan få nogle kolde dage og især nætter.
Ringduen og den mere sjældne Huldue kurrer, og småfugle som Jernspurv, Bogfinke og Grønirisk synger fra toppen af strategisk placerede træer, hvorfra de kan have overblik over territoriet.
Fra krat og buskads høres forskellige mejser og ikke mindst den lille Gærdesmutte, hvis kraftige sang er yderst markant i det tidlige forår. 
Stæren er ankommet, og afsøger skoven for forladte spættehuller og over skovens tag kredser Musvågen akkompagneret af sit kraftige kald – ”kiiiiii-kiiiiiiih.
I starten af maj er den nyudsprungne bøgeskov en af de naturoplevelser, der lokker flest folk ud på skovtur. Selv om det ikke er den mest varierede skovtype, hvad fugle- og dyreliv angår, er det dejligt at gå under det lysegrønne tag og lytte til Bogfinkens “det-ka´-jeg-da-sii-lisså-tit-det-ska-være”og Spætmejsens høje fløjt.

De bedste fuglelokaliteter i Rold Skov finder du imidlertid, hvor landskabet og skoven er mest varieret. I områder med gamle hule træer er der hård konkurrence om redehuller blandt de mange hulrugende fugle. Mange af skovens småfugle, som mejser og fluesnappere, er ikke selv i stand til at hakke et redehul ud. De må bruge naturens egne fuglekasser i form af spættehuller eller naturligt forekommende sprækker og hulrum i gamle døde træer. Den Store Flagspætte er på den måde en meget vigtig fugl, som bygmester for de mindre fugle. Store hulrugere som Hulduen kan ikke klemme sig gennem et flagspættehul, de har brug for en væsentlig større bolig – de benytter sig derfor af Sortspættens gamle huller.
Fra midt i maj og hen omkring Sankt Hans er fuglesangen på sit højeste. De mange små sangere er nu kommet til Rold Skov for at yngle, nogle helt fra det sydlige Afrika. En tidlig morgen, før solen står op, bør du prøve at gå ud i skoven og lytte til fuglekoret – det er en stor oplevelse.
Der er mange muligheder for en god vandretur med fuglene i fokus. Under de enkelte fuglearter kan du finde turforslag. Skal vi anbefale en rigtig god forårsfugletur, hvor der er chance for det meste af det skoven, rent fuglemæssigt, byder på, kunne det være fra Fruesko-P ned gennem Bjergeskov til Lille Blåkilde.

Fugle i sommerskoven

Fra omkring Sankt Hans aftager fuglesangen markant. For mange fugle er den værste travlhed ovre. Ungerne er fløjet fra reden, og territoriet skal ikke længere forsvares så indædt som i den hektiske forårstid. Det er dog ikke alle fugle, der kan holde sommerferie. En del af vore småfugle får både to og tre kuld, og skovens duer kan yngle helt hen i det tidlige efterår.
Gennem hele sommeren kan du høre den lille Gærdesmutte synge med sin, i forhold til fuglens størrelse, imponerende røst. Gærdesmutten holder ofte til i store, nyligt fældede lysninger, især hvis der ikke er ryddet alt for pænt op. En anden fugl, der kan ses på samme lokalitet, er Rødrygget Tornskade. Den yngler sent, og du kan derfor typisk se dens store unger sidde i toppen af en kvasbunke eller busk og vente på forældrefuglenes forsyning af insekter.
Skulle du få lyst til at tage på fugletur i sommerskoven, kan det anbefales at opsøge steder med vand. Her vil der typisk være et lidt højere aktivitetsniveau end i skovens mere tørre dele.

Der er mange muligheder for en god vandretur med fuglene i fokus. Under de enkelte fuglearter kan du finde turforslag, men skal vi anbefale en rigtig god ”sommerfugletur”, kunne det være en vandretur fra P-pladsen ved Lars Kjærs Hus hen forbi Ravnkilde. Når du kommer hen til Bundgården umiddelbart nord for Ravnkilde, så tag et stop og kig ud over Gravlev Sø; her vil du ofte kunne opleve adskillige Fiskehejrer, der fouragerer på det lave vand. Ved Bundgården kan du fortsætte nordpå, krydse Lindenborg Å før Lille Blåkilde og fortsætte til Gravlev og videre ad den slagne landevej tilbage til Rebild Bakker. Er den tur lidt for voldsom anbefales det at gå tilbage ad samme vej, som du kom.

Fugle i efterårsskoven

Mange af trækfuglene ser vi ikke meget til – de trækker om natten. Men slår de sig ned i Rold Skov for at raste og tanke op inden den videre færd, kan de i den grad sætte sit præg på skoven. Det kan for eksempel være løvsangere i hundredevis, der vimser omkring i buske og krat. Af og til kan en enkelt fugl synge et par strofer, som var det forår. Det bliver dog aldrig til den helt store koncert på denne årstid.
I de kølige oktobernætter kan du høre en af de mest karakteristiske nattrækkere. Det er vindroslen, hvis skarpe og gennemtrængende ”chiiiiiiiiiiif” tydeligt kan høres, når fuglene trækker over skoven.
Om dagen kan du, i skovens randområder, se sjaggeren. Sjaggeren er også en drossel, og lige som både vindroslen og solsorten lokkes den til af skovbrynets modne rønnebær.
Her om efteråret har skovskaderne travlt med at samle vinterforråd. Du kan se dem flyve i rutefart mellem territoriet og gode fødesteder med rigeligt udbud af agern, bog og nødder. Det er ikke kun skovskaden, som opretter fødedepoter rundt om i skoven; også spætmejser og de mindre mejser hamstrer frø, som gemmes i skovbunden eller i sprækker i træerne.

Fugle i vinterskoven

En gang imellem brydes stilheden af en blandet flok fugle, der flyver fra træ til træ i jagten på føde. Disse flokke kaldes mejsetog. De består mest af mejser, men også træløbere, fuglekonger og måske en gang imellem en enkelt stor flagspætte, der blander sig i flokken. Floklivet har den fordel, at der er flere vagtsomme øjne til at holde øje med fjender. Der hersker dog et tydeligt hierarki i det enkelte mejsetog. De mindste og svageste arter som f.eks. fuglekonge og sortmejse fortrænges til de yderste kviste, hvor chancen for at blive snuppet af en sulten spurvehøg er størst.
Kulden tager mange af de småfugle, som den ikke har jaget længere sydpå til varmere himmelstrøg. Under en rigtig hård isvinter dør op mod 90 % af småfuglene.
Besøger du nåleskoven om vinteren midt i denne for dyr og fugle så barske årstid, kan du opleve noget så specielt som en fugl, der yngler her i årets koldeste måneder. Det er den lille korsnæb, hvis ynglesæson følger grantræernes frøsætning. Ungerne fodres med de næringsrige koglefrø, som den voksne korsnæb behændigt piller ud fra grankoglerne med sit specielle næb.
Du kan også være heldig at løbe ind i en af de store flokke af kvækerfinker, der bevæger sig fra bøg til bøg i deres søgen efter føde. Det er fugle nordfra, der nogle år kan optræde i tusindtallige flokke i Rold Skov.