Blomster og græsser i Skillingbro Kalkgrav

Almindelig mælkeurt

En spinkel plante med 10-20 cm svage, ugrenede og opstigende stængler. Talrige spredtsiddende blade der er lancetformede, glatte og mørkegrønne. Nedre blade bortvisner tidligt. Blomsterne sidder i endestillet klase. Blomsterfarven er variabel, men oftest smukt himmelblå. Blomstrer juni-august.
Planten vokser på halvtør kalkholdig, sandet eller humusrig jordbund. Med sin spæde vækst er Almindelig Mælkeurt sårbar for tilgroning og forekommer derfor oftest på græssede overdrev.
Almindelig Mælkeurt forekommer spredt over det meste af Danmark.

Vild gulerod

Vild Gulerod vokser på tør og kalkholdig jordbund. Den forekommer almindeligt udbredt over hele landet. Det er denne skærmplante, der er stamform til dyrket gulerod.

Stænglen er massiv, furet og stivhåret. Bladene har smalle afsnit. Blomsterskærmene er konkave, blomsterne hvide, eventuelt enkelte purpurrøde midt i skærmen. Den vilde stamform har en mindre, hvid og mere sej pælerod end den kendte, dyrkede form. Ved knusning af blade mellem fingrene dufter det behageligt og umiskendeligt af gulerod.

Blomstrer juli-august.

Afbidt høgeskæg

En smuk kurvplante med lådne, mælkebøttelignende rosetblade. Stænglen er 30-70 cm høj, ugrenet og uden blade. Blomsterkurvene sidder i halvskærm og kronerne er bleggule. Planten blomstrer i juni.
Plantens ejendommelige navn hentyder til ”afbidt” udseende af jordstængel.
Afbidt Høgeskæg vokser på kalkoverdrev og i kalkholdige kær (rigkær). Planten kendes i dagens Danmark kun fra nogle få steder i det nordjyske kalkområde.
Efter rydning af trævækst i Skillingbro kridtgrav er antallet af blomstrende individer steget markant.

Bakke-stilkaks

Et ret stort græs, 40-100 cm højt. Det kendes bl.a. på at have strå med korthårede knæ. Bladene er lidt stive og har ru overside. De er tillige spredthårede og med tydelige midtstreng. Stråene er oprette og akset er åbent med 5-15 siddende småaks.

Blomstrer i juni-juli.
Bakke-Stilkaks danner store bestande, undertiden sterile. Bestanden i Skillingbro er således overvejende steril. Græsset formerer sig derfor væsentligt ved krybende jordstængler.
Bakke-Stilkaks er sjælden i Danmark. I Nordjylland vokser den kun enkelte steder på kalkoverdrev og i kridtgrave.

Skov-fladbælg

En temmelig stor, klatrende plante af ærteblomstfamilien. Let kendelig ved 50-180 cm lang, bredvingede stængel og bladstilke. Bladene har et par store lancetformede småblade, der ender i en slyngtråd. Blomsterne er rosenrøde og sidder i en langstilket klase. Planten blomster i juli-august.
Skov-Fladbælg vokser i skovkanter, hegn og på skrænter. Den er ikke knyttet til kalkjord. I Skillingbro vokser den på tør og sandet skræntjord, uden for kridtgraven. Med sine slyngtråde kan planten komme frem i lyset på voksestederne, der ofte rummer krat og anden høj plantevækst.
Skov-Fladbælg vokser hist og her i det østlige Danmark, men er ret sjælden i Nordjylland.

Lav Tidsel

En lavtvoksende kurvplante, kun med rosetblade. Bladene er fjerfligede, mørkegrønne på oversiden, lysegrønne og dunede på undersiden. Bladene er tillige stærkt tornede. Planten udvikler kun én siddende og rødblomstret kurv.

Blomstrer juli-august.
Lav Tidsel vokser på kalk- og lerholdige skrænter og overdrev, ofte på nordvendt terræn. Med sin tornede og lave vækst er planten særligt tilpasset græsning. Den fortrænges ved tilgroning.
I Nordjylland er Lav Tidsel udpræget knyttet til naturtypen kalkoverdrev, hvor den er almindeligt forekommende.

Blågrøn Star

Et halvgræs med blågrønne strå og blade, 15-50 cm høj. Blomsterstanden rummer øverst 2-3 siddende hanaks og nederst 2-3 stilkede, ofte hængende, sorte hunaks. Blomstrer maj-juni.
Blågrøn Star vokser på kalkrig eller leret jordbund, både halvtørt på overdrev og fugtigt ved kildevæld og i kær.
Med sine blågrønne stængler og blade og sorte, hængende hunaks er Blågrøn Star en let kendelig og smuk indikator på kalkholdig naturtype.
Blågrøn Star er almindelig i Danmark.

Hjertegræs

Et smukt 20-50 cm højt græs, der ved blomstring ikke kan forveksles med andre græsser. Løst tueformet og med korte og flade blade. Toppen er 7-12 cm med udspærrede, spinkle grene med hjerteformede, brunviolette småaks. Blomstrer juni-juli.
Hjertegræs vokser i Danmark på halvtørre kalkholdige eller lerede skrænter og enge. I Nordjylland er Hjertegræs overvejende knyttet til kalkoverdrev, kridtgrave og rigkær.
Hjertegræs er almindelig i det nordjyske kalkområde og i det østlige Danmark. Planten er yndet til blomsterbinding. I Skillingbro er bestanden dog begrænset og bør ikke plukkes.

Vild Hør

En lille og spinkel plante med modsatte blade og små hvide 5-tallige blomster i kvast. Blomsterstilkene er til dels hængende og blomsterne er kun åbne i tørt og varmt vejr. Blomstrer juni-august.
Vild Hør vokser på halvtør kalkjord, hvor plantevæksten er lav og åben. I Nordjylland forekommer planten ret hyppigt på kalkoverdrev og i kridtgrave. Med sin spæde vækst fortrænges den hurtigt ved tilgroning.
Planten er beslægtet med større og dyrkede arter af hør.